Προσκλήσεις Δ.Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. – Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ

Προσκλήσεις

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 28 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο Απόφαση έγκρισης υποβολής πρότασης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλίας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.