Προσκλήσεις Δ.Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. – Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ

Προσκλήσεις

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 11η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1o:  Έγκριση της 43/2022 μελέτης Τεχν. Υπηρ. Δήμου Ανατολικής Μάνης (αφορά επικαιροποίηση της 59/2020 μελέτης της).


ΘΕΜΑ 2o: Ορισμός δικηγόρου σε υποθέσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ..


ΘΕΜΑ 3o: Χορήγηση 2ης παράτασης για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»


ΘΕΜΑ 4o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.


ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Κατασκευή δεξαμενής στην Τ.Κ. Αλίκων»