Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για την υπηρεσία: Λειτουργία και Συντήρηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) Γυθείου

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη αναδόχου της Δημόσιας Σύμβασης για την Υπηρεσία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΓΥΘΕΙΟΥ, εκτιμώμενης αξίας 213.280,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Παρακάτω επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες.