ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 8-10-2018

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 8 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Ανάκληση της 69/18 Α.Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. και λήψη νέας.
ΘΕΜΑ 2Ο: Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ..Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει.
ΘΕΜΑ 3Ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση όρων μελέτης «Διασφάλιση ποιότητας και ποσότητας πόσιμου ύδατος Δ. Αν Μάνης».
ΘΕΜΑ 4Ο: Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ψηφιοποίηση δικτύων ύδρευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης» στη πρόσκληση με κωδικό 16.36.2.Π7 «Ενίσχυση / υποστήριξη εμπλεκόμενων στα έργα του τομέα περιβάλλοντος στην άσκηση του έργου τους», άξονας προτεραιότητας: 16 «Τεχνική συνδρομή Ταμείου Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης.
ΘΕΜΑ 5Ο: Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών.
ΘΕΜΑ 6Ο: Επισκευή – συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων.

 

Κατεβάστε το αρχείο εδώ