Ψήφιση κανονισμού δικτύων

 

Άρθρο 2°: Σκοπός

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, Τομέας Ύδρευσης, παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους Read More

Καθορισμός γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου

Αποφασίζει ομόφωνα

Ορίζει τον υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α Ανατολικής Μάνης κ. Ζαχαρία Τσιγκάκο ως γραμματέα του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Ανατολικής Μάνης. Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω: Read More