Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Κότρωνα
(Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη)

Προϋπολογισμού: 470.000,00€

Χρηματοδότηση: Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών