Προσκλήσεις Δ.Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. – Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ

Προσκλήσεις

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 21η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 2Ο: Αγορές οικοδομικών υλικών.
ΘΕΜΑ 3Ο: Προμήθεια και εγκατάσταση φίλτρων απόσμησης αντλιοστασίων και φρεατίων αποχέτευσης.
ΘΕΜΑ 4Ο: Έγκριση της μελέτης του έργου «Οριστική υδραυλική μελέτη αγωγού μεταφοράς νερού από Καρυούπολη έως Κότρωνα», προϋπολογισμού δαπάνης 3.853.384,45 ευρώ.
ΘΕΜΑ 5Ο: Αμοιβές και έξοδα τεχνικού ασφαλείας.
ΘΕΜΑ 6Ο: Αμοιβές & Έξοδα δικηγόρων – συμβολαιογράφων.
ΘΕΜΑ 7Ο: Αγορές υδρομέτρων.
ΘΕΜΑ 8Ο: Έγκριση της 3/2022 Απόφασης Προέδρου Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ.
ΘΕΜΑ 9Ο: Αποκαταστάσεις βλαβών δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων.
ΘΕΜΑ 10Ο: Υποστήριξη λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ..
ΘΕΜΑ 11Ο: Αγορές αναλωσίμων υλικών  υδρεύσεως και αποχέτευσης Δ.Ε. Γυθείου.
ΘΕΜΑ 12Ο: Αποκαταστάσεις βλαβών αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Σμύνους.
ΘΕΜΑ 13Ο: Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου.
ΘΕΜΑ 14Ο: Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
ΘΕΜΑ 15Ο: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε  του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΑ ΤΚ ΛΑΓΙΑΣ»