Προσκλήσεις Δ.Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. – Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ

Προσκλήσεις

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, στις 29 Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση μελέτης «Μίσθωση μηχανημάτων – λοιπού εξοπλισμού Δ.Ε. Γυθείου».
ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση μελέτης «Μίσθωση μηχανημάτων – λοιπού εξοπλισμού ΔΕ Οιτύλου».
ΘΕΜΑ 3Ο: Έγκριση μελέτης «Μίσθωση μηχανημάτων – λοιπού εξοπλισμού Αν. Μάνης».   
ΘΕΜΑ 4Ο: Έγκριση μελέτης «Μίσθωση μηχανημάτων – λοιπού εξοπλισμού Σμύνους».   
ΘΕΜΑ 5Ο: Έγκριση μελέτης «Αντλητικά μηχανήματα Δ.Ε. Γυθείου».
ΘΕΜΑ 6Ο: Έγκριση μελέτης «Αντλητικά μηχανήματα Δ.Ε. Σμύνους».   
ΘΕΜΑ 7Ο: Έγκριση μελέτης «Αντλητικά μηχανήματα Δ.Ε. Αν. Μάνης».   
ΘΕΜΑ 8Ο: Έγκριση μελέτης «Αντλητικά μηχανήματα Δ.Ε. Οιτύλου».   
ΘΕΜΑ 9Ο: Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για «Έξοδα δημοσιεύσεων».
ΘΕΜΑ 10Ο: Ανάθεση για «Έξοδα δημοσιεύσεων».
ΘΕΜΑ 11Ο: Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για «Προμήθεια και εγκατάσταση φίλτρων απόσμησης αντλιοστασίων».
ΘΕΜΑ 12Ο: Ανάθεση για «Προμήθεια και εγκατάσταση φίλτρων απόσμησης αντλιοστασίων».
ΘΕΜΑ 13Ο: Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για «Μηχανές γραφείου».
ΘΕΜΑ 14Ο: Ανάθεση για «Μηχανές γραφείου».
ΘΕΜΑ 15Ο: Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για «Αγορές αναλωσίμων υλικών υδρεύσεως και αποχέτευσης Δ.Ε. Αν. Μάνης».
ΘΕΜΑ 16Ο: Ανάθεση για «Αγορές αναλωσίμων υλικών υδρεύσεως και αποχέτευσης Δ.Ε. Αν. Μάνης».
ΘΕΜΑ 17Ο: Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για «Αγορές αναλωσίμων υλικών υδρεύσεως και αποχέτευσης Δ.Ε. Γυθείου».
ΘΕΜΑ 18Ο: Ανάθεση για «Αγορές αναλωσίμων υλικών υδρεύσεως και αποχέτευσης Δ.Ε. Γυθείου».
ΘΕΜΑ 19Ο: Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για «Αγορές αναλωσίμων υλικών υδρεύσεως και αποχέτευσης Δ.Ε. Σμύνους».
ΘΕΜΑ 20Ο: Ανάθεση για «Αγορές αναλωσίμων υλικών υδρεύσεως και αποχέτευσης Δ.Ε. Σμύνους».
ΘΕΜΑ 21Ο: Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για «Αγορές αναλωσίμων υλικών υδρεύσεως και αποχέτευσης Δ.Ε. Οιτύλου».
ΘΕΜΑ 22Ο: Ανάθεση για «Αγορές αναλωσίμων υλικών υδρεύσεως και αποχέτευσης Δ.Ε. Οιτύλου».
ΘΕΜΑ 23Ο: Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για «Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων – συμβολαιογράφων».
ΘΕΜΑ 24Ο: Ανάθεση για «Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων – συμβολαιογράφων».
ΘΕΜΑ 25Ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 26Ο: Αίτημα προς Δήμο Αν. Μάνης περί παραχώρησης μηχανικού για την παρακολούθηση της «Προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης των υποδομών του δικτύου ύδρευσης Ανατολικής Μάνης».
ΘΕΜΑ 27Ο: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αντικαταστάσεις υφιστάμενων δικτύων στην ΔΕ Γυθείου».
ΘΕΜΑ 28Ο: Ανάκληση προστίμων.