Εσωτερικό δίκτυο Καινούριας Χώρας Τ.Κ. Λάγιας μήκους 2km
(Το έργο ολοκληρώθηκε)

Προϋπολογισμός: 30.000,00€ (ιδίοι πόροι ΔΕΥΑΑΜ)