Προσκλήσεις Δ.Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. – Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ

Προσκλήσεις

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, στις 12 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Υποβολή αιτήματος τροποποίησης του έργου “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Μαυροβουνίου πόλεως Γυθείου”.
ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων – γεννητριών».
ΘΕΜΑ 3Ο:  Ανάθεση για «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων – γεννητριών».
ΘΕΜΑ 4Ο: Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για «Καθαρισμός εσωτερικού και περιβάλλοντα χώρου δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Αν. Μάνης και Οιτύλου».
ΘΕΜΑ 5Ο: Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για «Καθαρισμός εσωτερικού και περιβάλλοντα χώρου δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Αν. Μάνης και Οιτύλου».
ΘΕΜΑ 6Ο: Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για «Συνδρομές σε Επιχ. Υποστήριξης Προγραμμάτων Software».
ΘΕΜΑ 7Ο: Ανάθεση για «Συνδρομές σε Επιχ. Υποστήριξης Προγραμμάτων Software».
ΘΕΜΑ 8Ο: Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για «Επισκευές – συντήρηση – αναβαθμίσεις Η/Υ και προγραμμάτων».
ΘΕΜΑ 9Ο: Ανάθεση για «Επισκευές – συντήρηση – αναβαθμίσεις Η/Υ και προγραμμάτων».
ΘΕΜΑ 10Ο: Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας μισθοδοσίας».
ΘΕΜΑ 11Ο: Ανάθεση για «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας μισθοδοσίας».
ΘΕΜΑ 12Ο: Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για «Αντλητικά μηχανήματα Δ.Ε. Σμύνους».
ΘΕΜΑ 13Ο: Ανάθεση για «Αντλητικά μηχανήματα Δ.Ε. Σμύνους».
ΘΕΜΑ 14Ο: Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για «Αντλητικά μηχανήματα Δ.Ε. Οιτύλου».
ΘΕΜΑ 15Ο: Ανάθεση για «Αντλητικά μηχανήματα Δ.Ε. Οιτύλου».
ΘΕΜΑ 16Ο: Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για «Αντλητικά μηχανήματα Δ.Ε. Αν. Μάνης».
ΘΕΜΑ 17Ο: Ανάθεση για «Αντλητικά μηχανήματα Δ.Ε. Αν. Μάνης».
ΘΕΜΑ 18Ο: Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για «Αντλητικά μηχανήματα Δ.Ε. Γυθείου».
ΘΕΜΑ 19Ο: Ανάθεση για «Αντλητικά μηχανήματα Δ.Ε. Γυθείου».
ΘΕΜΑ 20Ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. «Λειτουργία και Συντήρηση Ε.Ε.Λ. Γυθείου».
ΘΕΜΑ 21Ο: Έγκριση μελέτης με τίτλο «Χορήγηση νέων παροχών ύδρευσης Δ.Ε. Αν. Μάνης και Οιτύλου».
ΘΕΜΑ 22Ο: Επιβολή προστίμων.